ஒரு குற்றவியல் சம்பவத்தின்போது நடவடிக்கை – சட்டத்தரணி கனக நமநாதன்

சட்டம் – நீதி பற்றிய பொது அறிவு
ஒரு குற்றவியல் சம்பவத்தின்போது நடவடிக்கை (சட்டத்தரணி கனக நமநாதன் )


Click here to read the article..