சுதந்திரத்திற்கு பின்னரான அரசியலமைப்புகளும் சிறுபான்மையினரின் நிலைமைகளும் (பாகம் -XXXVII) (சட்டத்தரணி கனக நமநாதன் LL.B)

Constitution Part 37