படித்த்த பண்ப்பானவர்க்களாக ஒரு துறை சார்ந்த்த நிபுணத்துவம் கொண்ட்டவர்க்களாக தமிழ் அரசியல்வ்வாதிகள் இருக்க்க வேண்டும்

Constitution Part 37