இனவாதப் இனவாதப்போக்குடனான எதிர்ப்பு அரசியல் இனிமேல் எடுபடாது

இனவாதப் இனவாதப்போக்குடனான எதிர்ப்பு அரசியல் இனிமேல் எடுபடாது