18ம் திருத்தச் சட்டத்தின் ஒரு பிரதியாக்கமே 20வர் திருத்தச் சட்டத்தின் வரைவு

18ம் திருத்தச் சட்டத்தின் ஒரு பிரதியாக்கமே 20வர் திருத்தச் சட்டத்தின் வரைவு