உண்மைகளை உணரத் தடுக்கும் பக்கச்சார்பு மனப்பான்மை (Bias!Mentality)

உண்மைகளை உணரத் தடுக்கும் பக்கச்சார்பு மனப்பான்மை (Bias!Mentality)